Legalitat

Crèdits

Protecció de dades:

ACSport compleix la normativa vigent respecte a la protecció de dades, en particular la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual es s'aprova el Reglament de desenvolupament de la citada Llei Orgànica. ACSport posa a disposició dels clients els mitjans de contacte necessaris perquè aquests exerceixin els drets d'accés, rectificació i cancel·lació garantits per la legislació vigent.